llana
La Llana

Les llanes me´s valuoses so´n les que procedeixen d’ovelles de tres a sis anys. Una ovella produeix a l’any d’un a tres quilos de llana fina o de dos a sis quilos de llana gruixuda, segons es tracti d’una rac¸a o una altra. Les parts ai¨llades del “vello´n” mostren grans difere`ncies quant a finura i estat de neteja, segons la part del cos que procedeixin.La classificacio´ del “vello´n” te´ molta importa`ncia, si s’aspira a aconseguir certa uniformitat en el filat.El li´der en la produccio´ mundial e´s Austra`lia i es d’aqui de on surt la llana que fem servir per elaborar els millors matalassos.A diferencia del me`tode tradicional d’esquilat en el qual el lligava l’animal, el metode australia` e´s un me`tode que sorgeix posteriorment i que realitza les operacions de tall amb l’animal solt, per a aixo` se situa a l’animal assegut i el l’esquilador opera des d’enrere del mateix. Es comenc¸a primer per la zona de l’esto´mac i acaba pel cap.A me´s a me´s la llana de la ovella australiana es la me´s neta de totes.

La tria de lla llana que fem servir als nostres productes la fem tenint en compte una se`rie de caracteri´stiques, de les quals les me´s importants so´n: finura, longitud, regularitat en el grau de rullat i uniformitat, resiste`ncia i allargament, elasticitat, flexibilitat, color, lluentor i rendiment.

Gra`cies a la nostra llana gaudira` d’un calid somni a l’hivern i una termperatura fresca i agradable en les epoques de calor.

La llana e´s un material ela`stic, igni´fug i resistent.

Totes les fibres naturals absorbeixen la humitat de l’atmosfera i, entre elles, la llana e´s la que ho realitza en major proporcio´; la llana e´s higrosco`pica, e´s a dir que absorbeix vapor d’aigua en una atmosfera humida i ho perd en una seca. La fibra de llana e´s capac¸ d’absorbir fins a un 50% del seu pes. El confort i suavitat que do´na la nostra llana e´s immillorable.

El Grafeno La Fibra de Carboni El Viscoelàstic Gel Injectat Líquid El Làtex La Llana El Cotó El Miraguano
logo-vert-wlm